Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

- przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- prowadzonych postępowań (bieżące doradztwo ),

- wyboru drogi dochodzenia roszczeń, w tym sporządzanie  odwołań do  i skarg do sądu okręgowego,

- reprezentowania Klientów w postępowaniach przez KIO,

- dochodzenia zwrotu wadium zatrzymanego przez zamawiającego,


Zajmujemy się bieżąco obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i umowami, które są już realizowane.

Dr hab. Małgorzata Sieradzka specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych.
Jest także Autorką monografii, kilkudziesięciu publikacji z zakresu zamówień publicznych, glos do wyroków TSUE, KIO, SN, które wpłynęły na stosowanie prawa zamówień publicznych,  także przygotowywanych na zlecenie Lex zamówienia.

Świadczymy pomoc prawną w następującym zakresie:

- Przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - obejmując analizę potrzeb zamawiającego pod kątem całościowego przygotowania dokumentacji przetargowej, wyboru trybu udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego, warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych), przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie  wzoru umowy (w tym w szczególności postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy),

- Prowadzonych postępowań – bieżące doradztwo w trakcie postępowania obejmujące wsparcie merytoryczne zespołu prawników.

Klient uzyskuje pomoc w zakresie analizy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oceny ofert , oceny ważności wadium, kontaktów z wykonawcami, zwłaszcza odpwoeidziami na zapytania siwz, decyzji co do odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawcy z postępowania (np. z powodu przynależności do grupy kapitałowej)

- Wyboru drogi dochodzenia roszczeń, w tym sporządzanie  odwołań do  i skarg do sądu okręgowego.

- Reprezentowania Klientów w postępowaniach przez KIO.

- Dochodzenia zwrotu wadium zatrzymanego przez zamawiającego (np. z powodu nieuzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń- art. 46 ust.4 a ustawy PZP)

 

.

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW