M.Sieradzka, Actio popularis jako instrument ochrony interesów konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi , Przegląd Prawa Handlowego 2008, Nr 3, s.40-46;
M.Sieradzka, Wzorzec ,,przeciętnego konsumenta” w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jego implikacje dla prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2008, Nr 6, s.19-23;
M.Sieradzka, Wzorzec ,,przeciętnego konsumenta” w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jego implikacje dla prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2008, Nr 6, s.19-23.
E.Rutkowska, M.Sieradzka, Ochrona konsumenta usług kredytowych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi banków na tle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, s. 7-21;
E.Rutkowska, M.Sieradzka, Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców konsumentów cz.I., Prawo Bankowe 2008, Nr 2, s.43-61;
E.Rutkowska, M.Sieradzka, Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców konsumentów cz.II, Prawo Bankowe 2008, Nr 3, s. 58-72;
M.Sieradzka, Oferta wiązana jako rodzaj praktyki handlowej- glosa do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach: C-261/07 i C-299/07 VTB-VAB NW v.Total Belgium NV oraz GALATEA BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV, Europejski Przegląd Sądowy  2010, nr 7, s.52-58;
M.Sieradzka, Kampanie promocyjne jako nieuczciwe praktyki handlowe- glosa  do wyroku ETS z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie C-304/08  Plus, Monitor Prawniczy 2010, Nr 21, s. 1190-1195;
M.Sieradzka, Glosa do wyroku SOKiK  z  dnia 26 października 2009 r., XVII Ama 68/08-częściowo aprobująca, LEX/el.)
J.Rasiewicz, M.Sieradzka, Praktyczne trudności w skutecznym dochodzeniu roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego  2012, Nr 1;
M.Sieradzka w: M.Zdyb, M.Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011 r.
M.Sieradzka, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW