Małgorzata Burzyńska, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Regulacje ostrożnościowe a kryzys finansowy – agencje ratingowe

 

Prudential regulation against financial crisis – credit agencies

 

Igor B. Nestoruk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa (cz. 2)

 

Specific designations in the financial sector – remarks on the legal protection of business names (part 2)

 

GLOSA

 

Grzegorz Glanowski, Uniwersytet Jagielloński

 

Status prawny SPZOZ - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt III UK 192/13

 

Legal status of independent public health care establishment - interpretation of Supreme Court award of 22 July 2014, ref. no. III UK 192/13

 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - najważniejsze zmiany w polskim prawie antymonopolowym (cz. 1)

 

Amendment to the Act on Competition and Consumer Protection – the main changes in Polish antimonopoly law (part 1)

 

Nowe instrument ustawy o ochronie konkurencji

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego

 

Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję - zwiększenie skuteczności karania za kartele?

 

Personal liability of individuals managing a company for competition restricting practices – will it really improve the effectiveness of sanctions in cartel cases?

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego
Marian Zdyb, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Procedura settlement- ugoda w prawie antymonopolowym?

 

Settlement procedure – can it be considered a settlement in antimonopoly law?

 

Jarosław Sroczyński, radca prawny, Markiewicz & Sroczyński

 

Tzw. środki zaradcze (remedies) w znowelizowanej ustawie antymonopolowej: istotny wzrost uprawnień Prezesa UOKiK

 

Remedies in the amended Antimonopoly Law: significant increase of decision-making powers of the President of the OCCP

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW